اجرنما ..تقسیم بندی اجر

آجرها گروهی از مصالح‌‌ می‌باشند که به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده‌اند و در حقیقت سنگی ساخته دست بشر‌‌ می‌باشند، سنگی دگرگون که از تغییر وضعیت خشت پدید‌‌ می‌آید. این گروه از مصالح که اولین تولید صنعتی و انبوه مصالح ساختمانی به دست بشر به …