اجرنمای نسوز و مزایای ان

از جدیدترین نوع اجرنما میتوان به اجرنمای نسوز اشاره کرد که با اینکه تولید جدیدی به شمار‌‌ می‌اید اما خیلی زود جای خود را در میان سایر اجرنماها باز کرد. اجرنمای نسوز که تولید شده با خاک نسوز است دارای تنوع رنگ بی نظیری است  که در هیچ نوع معدن …