اجر قزاقی و مزایای ان

اگر بخواهیم زیبا ترین و مستحکم ترین و سنتی ترین اجری که با گذشت این همه سال باز هم تولید شده و خواهان خاص زیادی دارد را نام ببریم فقط یک گزینه وجود دارد و ان هم اجر قزاقی است اجر قزاقی جزو قدیمی ترین اجرها و هم پای اجر های ختائی و نظامی تولید…