آجرقزاقی / آجر نسوز و زیبایی

اجر در تهران اجر جدید اجر  اجرنما  اجر نسوز  اجر رستیک  اجر قزاقی   در تهران و تبریز  : زیبایی در آجر نسوز حرف اول را میزند . ترکیب رنگ های آجر سوز به گونه‌ای است که هارمونی زیبایی از رنگ‌ها را به نما‌‌ می‌دهد . هارمونیی که هیچ نوع مصالحی ب…