اجر سنتی به چه نوع اجری می گویند

امروزه بافت تاریخی و سنتی در هر شهر و روستا و کلان شهری وجود دارد و به دلیل عدم رسیدگی مناسب و به موقع  به این اثار تاریخی ارزشمند که حکایت از دیرینه ما دارد و تاریخ ما را میسازد اکثر این بناها یا به صورت کامل یا به صورت جزئی تخریب شده است و برای ج…