اجرنما + باچه تدبیری ساختمان خود را سریع بفروشیم

بازار مسکن امروز چنان رکود و کسادی را تجربه‌‌ می‌کند که هیچگاه ان را در هیچ زمانی ندیده بود به همین خاطر یکی از مهمترین دغدغه های انبوه سازان پس از اتمام کار فروش ساختمان است که هیچ تضمینی در ان وجود ندارد اکنون اگر نگاهی به پیرامون خود بکنیم خوا…