اجر قزاقی ..چرااجرباموادرنگی مناسب نما نیست؟

وقتی در مورد اجرنمای رنگی صحبت میکنیم اولین چیزی که به ذهن انسان خطور میکند همان اجرنماهایی هستند که از جنس خاک رس و با اخرا به رنگ قرمز تغییر رنگ داده است.چون در این نوع اجرنما از مواد رنگی استفاده شده است به همین دلیل دارای کیفیت مناسبی نبوده…