اجر نسوز ..نمای اجری/ اکیب اجرایی

اجرنما و نمای اجری در چند سال گذشته بسیار محدود بود و تنها در دو یا سه نوع تولید میشد و ان هم عبارت بود از اجرنمای زرد 4سانتی و اجرنمای زرد 5سانتی که تمام نماکاران و اکیب های اجرایی کاملا به ان مسلط بوده و به قول معروف چشم بسته نیز نما را اجرا‌‌ …