مراحل تولید اجرنما

اجرنما دارای تنوع بسیاری شده است که هر یک نوع خاص تولید مختص به خود را دارد ولی در کل تولید اجرنما چند مرحله دارد که به طور مختصر به ان اشاره‌‌ می‌کنیم. تامین مواد اولیه:مواد اولیه تولید اجرنما در چند سال پیش یک نوع بود و ان را در قالب ریخ…