اجرنما + ..نمونه ای از مصارف اجر

کارشناسان میراث فرهنگی و باستان شناسان با تحقیقاتی که بر روی نمونه های به جا مانده از تمدن های قبل و بعد از اسلام به مطالبی دست یافتند که بسیار جالب و دانستن ان خالی از لطف نیست. نخستین پیغام های تاریخی به جا مانده از تمدنهای گذشته به وسیله…