اجر قزاقی ..اجرهای رسی ومشخصات فنی

برای اینکه بهترین استفاده بهینه را از مصالح موجود برای نماسازی ببریم باید نسبت به محل مورد مصرف و همچنین مقدار خوردگی و اسیب های احتمالی از سرمای شدید و امثال اینها را در نظر بگیریم تا بهترین گزینه را انتخاب کنیم.بطور مثال اگر در کف سازی مورد استف…