اجرنما ..ویژگی های اجرهای ماشینی ودستی

هر یک از اجرها بسته به نوع مصرف و شرایط اب و هوایی و مقدار خوردپی و همچنین از لحاظ مقاومت ظبقه بندی شده و مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین از هر اجر فقط برای قسمتهایی باید استفاده کرد که مخصوص همان شرایط تولید شده است در غیر این صورت حتما دچار مشکل…