اجر قزاقی ..اجرهای عنصرسازه ای وخواص انها

//(آجر عنصرسازه ای).... /امروزه حجم زیادی از ساختمان سازی در مناطق شهری کوچک را خانه های یک تا دو طبقه آجری تشکیل‌‌ می‌دهد. دیوار باربر این خانه ها( بدون هیچگونه تسلیح) ساخته شده است. تجزیه زلزله های گذشته نشان داده است که این ساختمانها پا…