اجرنما ..چگونگی تقسیمات در اجر

اجر جزو معدود مصالحی است که میتوان با برش های عمودی و افقی در ان قطعات بسیار زیبایی را خلق و در نمای ساختمان مورد استتفاده قرار داد تا نمایی بسیار زیبا و چشم نواز داشته باشیم به همین دلیل برای هر یک از این قطعات یک نام انتخاب شده تا به اسان…