اجر قزاقی ..تنوع اجرهای رسی

اجرهای رسی دارای تنوع بسیاری است که هر نوع از این اجر در مکان مختص به خود مورداستفاده قرار میگیرد و اگر بدون توجه به مکان و مورد استفاده این نوع از اجرها را انتخاب کنیم دچار مشکل خواهیم شد. اجرهای رسی بیشترین مصرف را در ساختمان از بین سایر مصال…