اجرنما ..اجرهای مقاوم در برابر زلزله

کشور ما جزو کشورهای زلزله خیز بوده و هر از گاهی شاهد این بلای طبیعی در گوشه کنار ایران هستیم و میبینیم که چه خساراتی به جان و ساختمانها وارد میکند حال باید چه کرد تا حد امکان از خرابی هاو تلفات جانی کاسته شود یکی از مهمترین عواملی که در این م…