اجر قزاقی ..اشنایی با حالتهای شکست

در نیروهای وارده بر دیوارها(در اثر زلزله)دیواری که از مصالح استاندارد و درست ساخته شده باشد یا نمیشکند و یا اگر هم بشکند بطور کامل از بین نمیرود و باعث بروز مشکلات جدی اعم از خسارات مالی و جانی نمیشود به همین دلیل در ساخت دیوارها باید دقت لازم ات…