اجرنما +..دلایل انتخاب اجرهای مدل جدید

//در ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله چیزی که بیش از حد باید مورد توجه قرار گرفته شود طرز چینش و قفل شدن مصالح و مخصوصا اجر‌‌ می‌باشد تا در این صورت از سنگینی وزن اجر‌ها برای مقاوم ساختن سازه استفاده کرد این امر جزو موارد اصلی سازه های مقاوم…