اجرنما ..برخی از معایب مصالح اجری

///(معایب موجود در مصالح آجری) //آجر با توجه به وجود مزایایش از لحاظ کاربرد گسترده آن در ساختمان سازی دارای معایبی نیز‌‌ می‌باشد که باید در نظر گرفته شود. رفتار ایزوتوپ، ناهمگنی، غیرخطی بودن و صفحه‌ای بودن اجزای سازه های آجری پیچیدگی خاصی را در…