چگونگی انتخاب اجرنمای مناسب

زمانی که تصمیم میگیریم نمای ساختمان خود را اجری اجرا کنیم باید به این نکته دقت کنیم که دیگر اجرنما مانند چند سال قبل نیست که هیچ تنوعی نداشته باشد و مجبور باشیم برای هر نوع سازه و هر نوع مورد مصرف فقط یک نوع اجرنما انتخاب کنیم امروزه نمای اج…