اهمیت بسته بندی در اجرنما

//پس از اتمام  کار تولید اجرنما نوبت به مهم ترین قسمت یعنی همان بسته بندی اجرنما‌‌ می‌رسد به این دلیل از اهمیت بسیاریر برخوردار است که هر چقدر هم تولید بی نقص باشد اگر بسته بندی ان درست و اصولی نباشد در هنگام بارگیری و حمل و نقل و تخلیه اسیب بس…