نمای داخلی و اجر نما

(طراحی نمای داخلی و اجر نما) طــرح صــاف و یــک دســت ســطح دیوارهــای داخلــی منــازل بقــدری تکــراری و نــخ نمــا شــده اســت کــه حتــی اســتفاده از اســتیکر و کاغــذ دیــواری و دیگــر تزئینــات هــم نمــی توانــد خیلــی بــه جذابیــت آن کمــک کن…