اجر نما ..اهمیت و شیوه های بندکشی

در نماهای اجری پس از اتمام اجر چینی برای اینکه نمای ساختمان یک پارچه و منسجم به نظر بیاید باید تمام شیارهای موجود در میان اجرنماها را با بند بپوشانیم برخی از نماها دوبند‌‌ می‌باشد یعنی فقط در قسمتهای طولی بند وجود دارد و برخی دیگر چهار ب…