نوع کوره و مراحل ساخت اجرنما

//مراحلی که در ساخت آجر دخیل هستند عبارتند از : /کندن و ستخراج مواد خام /آماده سازی مواد اولیه /قالب گیری /خشک کردن /پختن در کوره /تخلیه و انبار کردن محصول //انواع کوره هایی که برای پخت آجر مورد استفاده دقرار میگیرد: پس از خشک شدن …