اجر نما ..تهیه مواد اولیه تولید اجر درجه یک

مهمترین قسمت برای تولید اجر درجه یک که برای هر نوع منطقه‌ای مناسب باشد انتخاب و اماده سازی مواد اولیه‌ای است که در تولید این نوع اجر مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرد. مهمترین قسمت تهیه و آماده نمودن مواد اولیه : ماده  اولیه اجر را عمدتا خاک ر…