اجر نما ..چگونگی تهیه گل و خشت اجر

تهیه و اماده سازی خشت برای پختن در کوره یکی دیگر از مراحل کاملا حساس در تولید اجر نما‌‌ می‌باشد چون در این قسمت امکان بروز مشکل در شکل ظاهری و همچنین ایجاد انحنا در بعدهای اجر نما‌‌ می‌باشد به همین دلیل این قسمت از اهمیت خاصی برخوردار است و با…