ارزیابی کیفیت انواع اجر نما

(مشخصه فنی آجر ها برای ارزیابی کیفیت انها): //برای ارزیابی کیفیت آجر‌ها ، مشخصه های فنی متعددی توسط سازمان های مرتبط تعیین و مورد استفاده قرار گرفته است . این مشخصات شامل موارد زیر است : *دوام *رنگ *بافت *جذب آب *تغییرات ابعادی و ش…