اجر نسوز ..قابلیت جذب اب اجر

//در اجرنماها میزان جذب اب از اهمیت بسیاری برخوردار است به این دلیل که اجر بعد از جذب اب و خشک شدن کامل جلوه و زیبایی و مقاومت خود را به دست‌‌ می‌اورد. اگر میزان جذب در اجر نما استاندارد و طبق جدول معین نباشد اجرنما هم از نظر رنگ و هم از…