اجر نما ..اهمیت محاسبات تغییر شکل

یکی دیگر از مراحل حساس و مهم محاسبات دقیق میزان تغییر ابعادی اجر چه در زمان خشک شدن خشت و چه در هنگام پختن اجر در کوره   است چون در این دو مرحله اجر از لحاظ ابعادی پس از تبخیر اب ان دچار تغییراتی‌‌ می‌شود که اگر به ان دقت نشود در زمان ا…