اجر قزاقی ..تاب فشاری اجر

//یکی دیگر از مشخصه های فنی بسیار مهم در اجر تاب فشاری یا همان مقاومت فشاری اجر چه در دیوار چینی و چه در نمای ساختمان است منظور از تاب فشاری همان نیروی مقاومت اجر در برابر فشاری است که بعداز اجرا به ان تحمیل خواهد شد هر چه میزان مقاومت اجر که رابطه…