اجر قزاقی ..استاندارد هدایت حرارتی

**//.هدایت حرارتی : هدایت حرارتی اجر ، تابع تخلخل و نسبت مواد ذوب شده و بلوری ان است . هرچه تخلخل اجر بیشتر و تراکم آن بیشتر باشد ، قابلیت هدایت حرارتی آن بیشتر کاهش پیدا‌‌ می‌کند ، اما با افزایش رطوبت ، این خصوصیت به سرعت افزایش‌‌ می‌یابد …