اجر نما..تنوع در اجر ها ی شهر اجر

//-*به دلیل افزایش روز افزون تقاضا و همچنین تغییر اساسی در سلیقه‌ها که دیگر خریداران نمای اجری به دنبال اجر نمای زرد نبوده و سراغ نماهای مدرن و پست مدرن را‌‌ می‌گیرند و این امر باعث شد تا تولید کنندگان برای بقا در کورس فروش تنوع در اجر نما ر…