اجرنما + اجر قزاقی + اجر نسوز ..اجر نسوز و خواص ان

(دلیل استقبال بی نظیر از اجر نمای نسوز): -*/زمانی اجرهای نسوز فقط در قسمت های داخلی کوره‌ها و به عنوان استری مقاوم در برابر حرارت بالا مورد استفاده قرار میگرفت اما امروزه با کمی تغییر در قسمت مواد اولیه اجر نسوز با همان کیفیت و استهکام بر…