اجر نسوز ..انواع سفیدک و دلیل ان

**-/سفیدک در اجر امری است طبیعی اجر نما پس از اجرا اب دوغاب را به خود کشیده و در حین خشک شدن روی اجر نما شروع به سفیدک بستن میکند و این در تمام اجر‌ها صدق میکند.فقط مقدار این سفیدک مهم است اگر سفیدک اجر که در اثر وجود مواد شیمیایی موجود در …