اجر قزاقی ..شوره سبز و دلیل به وجود امدن ان

**-/.در اجر نمای در حال اجرا شوره در چند حالت امکان ظهور دارد در بعضی مواقع بر روی اجر نما شوره سبز اشکار‌‌ می‌شود که این امر از وجود املاح وانادیوم موجود در خاک اجر نما به وجود‌‌ می‌اید برای حل مشکلاتی این چنینی باید منشا ان که به احتمال بسیار نف…