اجر قزاقی ..شیوه صحیح بندکشی در نما

--*/.بند كشی صحیح و اصولی با ملات ریزدانه و پرمایهء مناسب و متراكم برای زیبایی بیشتر و نیز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل دیوارنما و دیوار زیرین ، مصرف ملات از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.كاستن از فاصله زمانی بین ساخت و مصرف ملات..... در …