آجرنمای قزاقی را گران نخرید!!!!!!!!

اجر نسوزشاموتی که شامل: اجر نسوز شاموتی روشن اجر نسوز شاموتی تیره اجر نسوز شاموتی متوسط اجر نسوز سفید صدفی اجر نسوز قرمز روشن اجر نسوز کرم اجر نسوز بلدرچینی آجر قزاقی بیشترین کاربرد را در ایجاد نمای پست مدرن دارد. از انجا یی که افرادی اقد…