اجر+اجر قزاقی+اجرنما...زیبایی و طبیعت

رمز زیبایی  اجر و اجرنما واجر قزاقی و اجر سنتی و اجر هلندی .وآجر نسوز و آجر شیل در تناسب ان با طبیعت است . یک ساختمان با نمایاجر و اجرنما واجر قزاقی  واجر هلندی و اجر سنتی و اجر مدرن  آجر نسوز یا آجر شیل به این جهت زیبایی چشم نوازی دارد که  ج…