اهمیت و شیوه های بندکشی آجر نما

در نماهای آجری پس از اتمام آجر چینی برای اینکه نمای ساختمان یک پارچه و منسجم به نظر بیاید باید تمام شیارهای موجود در میان اجرنماها را با بند بپوشانیم برخی از نماها دوبند‌‌ می‌باشد یعنی فقط در قسمتهای طولی بند وجود دارد و برخی دیگر چهار بند کار‌‌ می‌شوند در این نوع اجرای نما بند هم در قسمتهای طولی و هم در قسمت های عرضی نما قرار دارد نقــش بندکشــی پذیــرش انبســاط و انقبــاض ســطحی و موضعــی و توزیــع آن بــه طــور یکنواخــت در نمــای ســاختمان اســت.

علاوه بــر آن بنــد کشــی بایــد مانــع نفــوذ آب و رطوبــت بــه قشــرهای داخلــی دیوارهــا و ســایر قطعــات ســاختمان گــردد.از ایــن رو مــلات بندکشــی بایــد ریــز مایــه و پرمایــه بــوده و از تراکــم کافــی برخــوردار باشــد تــا مانــع ایجــاد خاصیــت جاذبــه‌ی مویــیشود. بندکشــی بــه عنــوان کار نهایــی بایــد جذابیــت نمــا و منظــر را کامــل و بــه اتمــام برســاند.عمــق بندکشــی بــرای نماهــای آجــری برابــر 15 میلــی متــر اســت کــه بایــد قبــلا محــل اجــرای آن  بــا  بــرس ســیمی تمیــز و پیــش از شــروع کارمرطــوب و آب پاشــی شــود.

حداقــل عیــار مــلات ماســه ســیمان بندکشــی شــامل4٠٠ کیلوگــرم ســیمان در متــر مکعــب اســت. قطــر ســنگدانه نبایــد از یــک میلــی متــر بیشــتر باشــد .شــکل بندکشــی بایــد بــه گونــهای باشــد کــه بــه ســرعت رطوبــت را از خــود دورکنــد.در مــورد بندکشــی نماهــای آجــر فشــاری بهتــر اســت از بندکشــی تــو پــر اســتفاده شــود.رگ چینی بــه آجــر کاری بــا ترکیــب آجرهــای یــک رنــگ و ایجــاد  طــرح ونقش هــای متنــوع میگوینــد. طرح هــای مختلــف در ســطحی صــاف، رگ چینــی ، بــه چگونگــی قــرار گرفتــن آجــر در نمــا بســتگی دارنــد.

از انواع مختلف آجر نسوز کدام یک برای دیوار مناسب است
بیشتر بخوانید

راسته: آجری که از پهلو و درازا در نما کار شده است.

له: آجری که سر یا عرض آن به صورت افقی یا عمودی در نما کار شده است.

ک: آجری که از پهلو و درازا به طور عمودی در نما کار شده است.

قد نما: به صورت افقی در کف کار شود و تمامی سطح آن دیده شود.

خواب نما : آجری که رج آجرها حالت پله‌ای را نشان دهد.

لاریز : آجری که یک در میان، کله و راسته کار شود.

لابند مرتب: معمولــی تریــن شــیوه آجــر کاری اســت. تمامــی ردیــف آجــر راســته بــه کار مــیرود؛ بــه گونــه ای کــه نیمــا نیــم های رگ عمــودی بــالا درســت در وســط آجرهــای رگ پاییــن قــرار میگیرنــد.

بنــد کشــیطرحهای متوع و مشهور دیگر: کله راسته – خفته راسته – بافت حصیری – جناغی – شطرنجی – …
تمامــی طرحهــای عنــوان شــده ، بــا آجرهــای اســتاندارد و در زمانهــای گذشــته تــا حــال توســط اســاتیدی گمنــام یــا نــام آشــنا خلــق شــده .

جهت سفارش انواع آجر نما با ما تماس داشته باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.