ویژگی های آجر نسوز

نمای ساختمان حساس ترین قسمت سازه برای نما با آجر است چون دائما در معرض باد(خوردگی) و دوده و گرد و غبار(کثیفی و کهنه گی) و سرما(یخ زدگی)و گرما(انبساط)قرار دارد به همین دلیل باید دارای تمام ویژگی‌ها و استانداردهای موجود باشد تا نمای ساختمان همان گونه که در نقشه قید شده باشد.

به همین دلیل است که رصد ویژگی‌ها و باید و نبایدها در آجر نما تا این حد حائز اهمیت است و دائما به آن تاکید‌‌ می‌شود.

حداقل حدود در آجر نما:

آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد ایرانی شماره 7، عاری از معایب ظاهری مانند ترك‌خوردگی، شوره‌زدگی، آلوئك و نظایر آن باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای ماشینی باید به ترتیب 2±220 و 1±105 و 1±55 میلیمتر باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای دستی باید به ترتیب 4±210 و 3±100 و 2±55 میلیمتر باشد. ضخامت آجرهای نازك نما در هر دو مورد ماشینی و دستی باید برابر 1±30 یا 1±40 میلیمتر بوده و طول و عرض آنها عیناً مانند آجرهای ضخیم باشد.

لبه آجرها باید مستقیم و زوایای آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد، پیچیدگی در امتداد سطح بزرگ آجر حداكثر 4 میلیمتر و در امتداد سطح متوسط آجر تا 5 میلیمتر مجاز است. وجود یك ترك عمیق در سطح متوسط حداكثر تا عمق 40 میلیمتر در آجر پشت كار بلااشكال می‌باشد. طول شكستگی و دندانه‌ای شدن خطوط و زوایا نیز در آجر پشت كار نباید از 15 میلیمتر تجاوز كند و تعداد آن در هر آجر نباید از دو عدد بیشتر باشد.

در آجرهای سوراخدار، سوراخها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یكنواخت در سطح آن توزیع شده و جمع مساحت آنها باید بین (25%) تا (40%) سطح آجر باشد. بعد سوراخهای مربع و قطر سوراخهای دایره‌ای باید حداكثر به 26 میلیمتر محدود شود و ضخامت دیوار بین سوراخ و لبه آجر بیش از 15 میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از 10 میلیمتر باشد. وزن ویژه هر دو نوع آجر نباید از 7/1 و وزن فضایی آنها از 3/1 گرم بر سانتیمتر مكعب كمتر شود. حداقل تاب فشاری آجرهای دستی 80 و ماشینی پر مقاومت 175 و ماشینی متوسط 125 و ماشینی كم مقاومت 85 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع استاندارد شده است و تاب فشاری آجرهای مصرفی نباید از این حدود كمتر باشد.

چگونه ارزش خانه را با آجر افزایش دهیم
بیشتر بخوانید

ضخامت تیغه‌های آجر مجوف دیواری و بلوك سفالی سقفی حداقل 8 و رواداری و ابعاد آنها 4± میلیمتر می‌باشد. آجرهای مصرفی باید در برابر یخبندان پایدار بوده و در آزمایش یخزدگی دچار خرابیهای ظاهری مانند ورقه شدن، ترك خوردن و خرد شدن نشوند. درصد وزنی جذب آب 24 ساعته آجرهای ماشینی نباید از 16 و در مورد آجرهای دستی از 20 بیشتر شده و در هر دو نوع آجر از 8 كمتر باشد. آجرهای توخالی تیغه‌ای و سقفی و قطعات نازك آجری مورد مصرف در نماسازی (به ابعاد تقریبی 20×40×200 یا 20×30×200 میلیمتر یا قطعات نازك آجری نما به ضخامت حدود 20 میلیمتر با نقش چند آجر بندكشی شده) حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد ایرانی شماره 7 باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.