اجرنما / چرا اجر نسوز نما ؟

اجر + آجر + اجرنما + آجرنما + اجرنسوز  +  اجر قزاقی
علت اینکه امروزه اجر نسوز  را برای نمای ساختمان بکار میبرند .ترکیب رنگ بندی خاصی است که در هیچ محصولی که برای نمای ساختمان استفاده میشود وجود ندارد.
اجر نسوز رنگ طبیعت دارد که زیبایی خاصی به ساختمان میدهد . باعث نوازش چشم میشود .اگر ساعت‌ها به نمای ساختمانی که با اجر نسوز  کار شده نگاه کنید چشم احساس خستگی نمیکند . اجر نسوز و همچنین اجر شیل یک نمای پست مدرن‌‌ می‌باشد  .
زیبایی اجر نسوز نما را میتوان اینطور توصیف کرد :اجر نسوز نما عمق دارد. هر بار که نمای اجر نسوز را نگاه کنیم یک چیز متفاوت میبینیم.
اجر نسوز  زیبایی طبیعت را دارد . همچون طبیعت که زیباترین بی نظمی را دارد . اجر نسوز  نیز همان زیبایی بی نظمی را دارد .