اجرنمای امر یکایی

آجرنمای امریکایی چیست؟ اجرنمای امریکاییی از چه نوع موادی تولید میشود؟ اجرنمای امریکایی چه رنگی دارد.
بطور خلاصه به هر نوع ترکیب اجرنما از هر رنگی که در ان بصورت کم یا زیاد از رنگ دودی یا مشکی استفاده شود . اجرنمای امریکایی میگویند .
وب سایت شهر اجر و دفاتر شهر اجر در تهران و تبریز  بهترین ومتنوع ترین و زیباترین ترکیب آجرنما را در ایران دارد طرح های بسیار زیبا و بی همتا ی اجرنمای امریکایی را فقط در شهر اجر میتوانید ببینید.