اجر نمای نسوز …….مدل انگلیسی

اجرنما
اجرنسوز
اجر قزاقی
اجر انگلیسی
اجر امریکایی
اجرنمای مدل انگلیسی چیست؟ چرا به یک نوع از اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند؟
اجرنمای مدل انگلیسی همان اجر نسوز است . فقط زمانی که ترکیب خاصی از رنگ‌ها را در نما با اجر نسوز استفاده میکنیم  به ان اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند.
زمانی که رنگ پرتقالی را با اجر مشکی بصورت تصادفی ترکیب کنیم نمای مدل انگلیسی ساخته میشود  و معمولا ترکیب ان بصورت80 به 20 . و یا 70 به 20 رنگی پرتقالی  و مشکی‌‌ می‌باشد
اجرنمای  هلندی قرمز ماتیکی  +  اجر نمای هلندی مشکی  +  اجر کف فرش  قرمز کم رنگ
وب سایت شهر اجر تخصصی ترین وب سایت اجر نما در ایران