انواع متنوع اجرنما

اجر انگلیسی
اجرنما/ اجرنمای قزاقی/اجرنمای نسوز / اجرنمای جدید/اجرنمای رستیک/ اجرنمای هلندی/ اجرنمای تهران

1-اجر رسی زرد و قرمز

2-اجر نسوز نما

3-اجر شیل یا پایه سنگ

4- اجر قزاقی

5-اجر هلندی

6-اجر رستیک