اجر قزاقی و اجر نمای قزاقی….

اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش

اجر
اجرنما
اجر قزاقی
اجرنمای قزاقی
اجر نسوز
اجرنمای نسوز