آجرنمای نسوز / اجر قزاقی و باز خورد مشتری

اجر نما و اجر نسوز و اجر قزاقی :
شهر آجر نزدیک به بیست سال است که در کار تولید و فروش آجرنما  میباشد . تا قبل از تولید آجر شیل و آجر نسوز مشتریان از آجرنما فقط به دلیل صرفه اقتصادی و ارزان بودن ان جهت نما کاری استفاده میکردند  و باز خورد خاص و قابل توجه از انها دیده نمیشد . ولی امروزه با توجه به تولید انواع متنوع آجر شیل و آجر نسوز و آجر قزاقی باز خورد مشتریان از رضایت نما ساختمان واقعا مثال زدنی است بطوریکه اکثر قریب به اتفاق مشتریانی که از آجر شیل استفاده کرده‌اند اظهار داشتند که زیبایی و جلوه نما بسیار بیش از انتظار ما بوده است و میزان رضایتشان به حدی بوده که میتوان حالت ذوق زدگی را در اظهاراتشان کاملا مشاهده کرد . بطوریکه از هیچکدام از مراحل ساخت ساختمان تا این حد راضی نبوده‌اند و حتی کوچکترین اما و اگری در کار شان نبود.
وب سایت شهر اجر این مطلب را بزرگترین سرمایه خود میداند و افق روشنی را در برابر خود میبیند و مطمئن است که اجر شیل نمای قالب ساختمان های ایران خواهد شد.
اجر نسوز/ اجر قزاقی/ اجر شیل / اجر کف / اجرنما / همه در وب سایت شهر اجر

وب سایت شهر اجر بهترین است اگر‌‌ می‌توانید عکس انرا اثبات کنید .