اجر قزاقی در ردیف های مختلف

///اجر قزاقی یا اجر سنتی از سه نظر قابل تقسیم بندی است که شامل :
رنگ اجر قزاقی
ابعاداجر قزاقی
نام اجر قزاقی

//اجر قزاقی از نظر رنگ//

اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزاقی ابلق/اجر قزاقی حنائئ/اجر قزاقی ترکیبی/اجر قزاقی پوست پیازی/اجر قزاقی ترکیبی تیره/اجر قزاقی ترکیبی روشن

اجر قزاقی از نظر ابعاد

اجر قزاقی6*20*4/اجر قزاقی 6*20*10/اجر قزاقی 20*20*4/اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها

اجر قزاقی کامل/اجر قزاقی نیمه/اجر قزاقی پلاکی/اجر قزاقی کف فرش

اجر نسوز در تهران و اجر قزاقی در تهران و اجر سنتی در تهران و اجر رستیک در تهران اجر شیل در تهران  و اجر هلندی در تهران و همه انواع اجرنما در تهران را در یک جا ببینید . انواع اجرنما در وب سایت شهر اجر با دو دفتر مرکزی در تهران و تبریز ………….