اجر نما ..آجر نمای نسوز/ اجر نمای نسوز یا سنگ؟

اجر سنتی
اجر جدید
اجر  اجرنما  اجر قزاقی  واجر نسوز :
امروزه اجر نسوز با سنگ ان چنان مکمل هم شده‌اند که نمای زیبا بدون ترکیب اجرنسوز و سنگ بدست‌‌ نمی‌اید .بطوریکه اگر بهترین و زیباترین سنگ را برای ساختمان انتخاب کنیم . و با بهترین اجرا کننده نما را اجرا کنیم و یا زیباترین اجر نسوز نما را با بهترین ترکیب و بهترین اجرا کننده اجرا کنیم زیبایی چندانی ندارد . در صورتیکه ترکیب معمولی ترین سنگ و اجر نسوز ان چنان چشم نواز‌‌ می‌گردد که واقعا همگان به زیبایی نمای ساختمان اقرار میکنند .بنابراین باید توجه داشت که در نمای امروزی  و برای داشتن نمای زیبا و با جذبه و چشم نواز حتما با طراحی مناسب اجر نسوز را در کنار سنگ استفاده کنیم و یا سنگ را در کنار اجر نسوز استفاده کنیم تا نمای ساختمان جان بگیرد ومانند زیبایی طبیعت چشم نواز  و با جذبه باشد تا انسان از نگاه کردن به ان خسته نشود . البته این موضوع در مورد اجر شیل نیز صادق است  و باید در استفاده از اجر شیل سنگ نیز در نما به کار گرفته شود.