اجرای نمای سنگ بخاطر چشم و هم چشمی نه زیبایی

00//چشم وهم چشمی  و ادعای گران خریدن و گران زندگی کردن به نمای ساختمان‌ها هم رسید . عده‌ای از سازندگان ساختمان وقتی با قیمت آجر نسوز یا اجرنمای نسوز یا اجر قزاقی یا اجر هلندی یا اجر رستیک   مواجه‌‌ می‌شوند  .(در حالیکه واقعا از زیبایی و زنده بودن وتنوع وجلوه بی نظیر آن بسیار رضایت دارند  و واقعا خواستار آنند که نمایی با آجر نسوز داشته باشند .) میگویند خوب با این قیمت‌ها نما را سنگ میزنیم و مردم هم میگویند نمای ساختمانش سنگ است و خوب خرج گذاشته. ولی اگر آجر بزنیم میگویند آجر از سنگ ارزان تر است .و غیره ….