تبریز شهری با نمای اجری

//.تبریز شهری است با نمای اجری. اکثر ساختمان‌ها نمای اجری دارند.به دلیل اینکه تبریز از ابتدا به ارزشها  و سنت‌ها اعتقاد خواصی دارد البته تا همین اواخر بیشترین مصرف اجرنما . اجرنمای زرد بود. در حال حاضر با ورود اجر نسوز . سلیقه مردم نیز به سمت اجر نسوز و اجر شیل و اجر قزاقی رفته است . با این روندی که در حال پیش رفتن است پیش بینی میشود که تبریز به زودی به یکی از قطبهای عظیم مصرف کنند گان  اجر نسوز و اجر نسوز و اجر قزاقی  و اجر شیل در ایران تبدیل شود…///…………